Algemene Voorwaarden

van de besloten vennootschap Pro Warehouse

Gevestigd te Zwolle aan het adres Popovstraat 42, 8013 RK Zwolle (KvK: 05079656)

1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

Pro Warehouse: de besloten vennootschap Pro Warehouse

Contractspartij: de natuurlijke of rechtspersoon, enkel- of meervoudig, met wie Pro Warehouse een overeenkomst sluit, heeft gesloten, danwel met wie Pro Warehouse in enige rechtsverhouding staat.

Partijen: Pro Warehouse en de Contractspartij.

Producten: de zaken, waaronder, in enkelvoud, begrepen een zaak, die onderwerp van zijn de tussen Partijen gesloten overeenkomst; in de regel een koopovereenkomst.

Refurbished: Producten die conform overeenkomst tussen Partijen niet nieuw, maar gebruikt zijn.

Diensten: de door of namens Pro Warehouse, al dan niet met betrekking tot Producten, te verlenen service en ondersteuning, waaronder installaties, trainingen, educatie en onderhoud.

2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (online)aanbiedingen, (online)offertes en (online)overeenkomsten tot verkoop van Producten en/of Diensten door Pro Warehouse aan de Contractspartij.

2.2 Iedere afwijking of wijziging van de algemene voorwaarden vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van Pro Warehouse. Een eventuele afwijking heeft slechts betrekking op de desbetreffende overeenkomst, zodat hierop geen beroep kan worden gedaan in andere overeenkomsten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.3 Uitsluitend deze algemene voorwaarden zullen van toepassing zijn op alle (online)aanbiedingen, (online)offertes en (online)overeenkomsten tot verkoop van Producten en/of Diensten door Pro Warehouse aan de Contractspartij, ongeacht enige andersluidende bepaling in algemene (verkoop)voorwaarden van de Contractspartij of door de Contractspartij aangebrachte wijziging(en) op factuur of orderbevestigingsformulier. Deze algemene voorwaarden sluiten de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uit, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

2.4 Pro Warehouse behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden aan te passen c.q. aan te vullen.

2.5 In het geval dat enige bepaling van deze algemene voorwaarden door een bevoegde rechter nietig geacht zal worden of anderszins niet bindend, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.

2.6 Pro Warehouse drijft een onderneming die gericht is op verkoop van Apple-producten, alsmede van soortgelijke producten van andere leveranciers/fabrikanten, uitsluitend aan de zakelijke markt. De verkoop aan consumenten is niet mogelijk, tenzij bij wege van hoge en door Pro Warehouse te bepalen uitzondering(en). Deze algemene voorwaarden zien uitsluitend op met de zakelijke Contractspartij gesloten overeenkomsten.

3. Aanbiedingen, orders en afleveringen

3.1 Alle door Pro Warehouse gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven (hierna te noemen: aanbiedingen), in welke vorm dan ook, zijn geheel vrijblijvend en onder voorbehoud van vertragingen in de toelevering van Producten, door Apple toeleveranciers/fabrikanten. Aanbiedingen zijn geldig gedurende de in de aanbieding of andere

vermelde termijn. Indien een dergelijke termijn ontbreekt, geldt een aanbieding gedurende tien dagen vanaf offertedatum.

3.2 Door Pro Warehouse genoemde (leverings)termijnen zijn indicatief en nimmer gelden zij als fatale termijnen. Indien een wijziging in de omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat, onverminderd hetgeen hierna is bepaald omtrent overmacht.

3.3 Levering kan om praktische redenen in gedeelten plaatsvinden.

3.4 Indien Pro Warehouse door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, is Pro Warehouse gerechtigd de overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Pro Warehouse op betaling door de Contractspartij van de reeds door Pro Warehouse verrichte leveranties of prestaties, danwel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Ingeval van opschorting zal Pro Warehouse alsnog (uiteindelijk) gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Van overmacht aan de zijde van Pro Warehouse is sprake, indien Pro Warehouse verhinderd wordt aan haar verplichtingen of aan de voorbereidingen daarvan te voldoen ten gevolge van omstandigheden buiten de invloedssfeer van Pro Warehouse, waaronder onder meer begrepen het niet voldoen door leveranciers van Pro Warehouse aan hun verplichtingen, werkstakingen, brand en het weigeren of intrekken van benodigde vergunningen en/of licenties. In geval van overmacht is Pro Warehouse op grond van artikel 6:78 BW slechts aansprakelijk voor de schade van de koper, indien en voor zover zij in verband met haar tekortkoming een voordeel geniet dat zij bij behoorlijke nakoming niet zou hebben, tot ten hoogste het bedrag van dit voordeel.

3.5 Iedere bestelling van Producten en/of Diensten wordt aangemerkt als een aanbod van de Contractspartij om de Producten en/of Diensten met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden af te nemen. Pro Warehouse aanvaardt het aanbod onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, op het moment dat de bestelling is bevestigd. Pro Warehouse is vrij om - binnen haar normale bedrijfsuitoefening - orders te accepteren of te weigeren.

3.6 De door Pro Warehouse gehanteerde lijsten, technische specificaties, maten en dergelijke, zijn door Pro Warehouse en/of haar leveranciers naar beste kunnen opgesteld, doch zijn slechts benaderingen en schattingen en geven als zodanig geen enkele garantie. Afwijkingen geven aan de Contractspartij geen recht, aflevering en/of betaling van producten uit te stellen of te weigeren, noch recht op (schade)vergoeding.

3.7 Het risico voor verlies van of schade aan de aan de Contractspartij te leveren Producten gaat over op koper op het moment van aflevering. Aflevering vindt plaats op de wijze en de plaats zoals bepaald in het orderbevestigingsformulier of zoals voorgesteld door de Contractspartij en schriftelijk bevestigd door Pro Warehouse. Indien geen plaats van aflevering is vastgesteld in het orderbevestigingsformulier en niet anderszins is overeengekomen, zal het adres Popovstraat 42, 8013 RK Zwolle de plaats van aflevering zijn.

4. Koopprijs en betalingen

Prijzen zijn veelal bindend voor Pro Warehouse vanwege haar leverancier(s), strikt vastgesteld, waarbij afwijkingen niet mogelijk zijn. De door de Contractspartij te betalen prijs voor de door haar/hem bestelde Producten wordt als volgt bepaald:

4.1

a. Indien de order door Pro Warehouse is geaccepteerd via haar orderbevestigingsformulier of via een schrijven, waarin een prijs is vermeld: de prijs blijkend uit zo’n orderbevestigingsformulier of uit zodanig schrijven;
b. indien de order door Pro Warehouse op andere wijze dan als bedoeld in sub a is geaccepteerd: de voorgestelde detailhandelsprijs, zoals bepaald in de van toepassing zijnde prijslijsten van onder meer Apple en/of overige (relevante) leveranciers van Pro Warehouse, die van kracht zijn op de datum van de order.

4.2 Indien na de datum van offerte één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, is Pro Warehouse gerechtigd de overeengekomen prijs overeenkomstig te verhogen. Een dergelijke prijsverhoging geeft niet- consumenten niet het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

4.3 De prijs is exclusief transport- en transportverzekeringskosten voor vervoer van producten naar een plaats van aflevering, tenzij anders is overeengekomen. Pro Warehouse is geheel vrij in de keuze van transport. Pro Warehouse is gerechtigd orders in gedeelten af te leveren en afzonderlijk te factureren.

4.4 De prijs geldt, indien niet anders is overeengekomen, in euro’s, door de Contractspartij verschuldigd op het moment van aflevering en in ieder geval binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Pro Warehouse is gerechtigd naar eigen keuze eerdere betaling te eisen van de gehele of gedeeltelijke koopprijs, zoals volledige betaling op het moment dat de order wordt geplaatst. Ook is Pro Warehouse gerechtigd om op ieder door haar te bepalen moment bevoorschotting op het door de Contractspartij verschuldigde te vorderen. De contractspartij is immer gehouden daaraan haar medewerking te verlenen.

4.5 In het geval dat de Contractspartij de overeengekomen betalingsverplichtingen niet nakomt, is Pro Warehouse gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling de desbetreffende koopovereenkomst te ontbinden, of levering te staken onder voorbehoud van haar recht op schadevergoeding.

4.6 In het geval een Contractspartij zijn betalingsverplichtingen niet (tijdig) nakomt, is zij met verstrijking van de relevante betalingstermijn – zonder dat enige ingebrekestelling nodig is – van rechtswege in verzuim en is Pro Warehouse, onverminderd haar overige toekomende rechten, gerechtigd over het gehele openstaande bedrag de wettelijke handelsrente in rekening te brengen, vanaf de vervaldatum van de factuur tot en met de dag der algehele voldoening.

4.7 Indien Pro Warehouse na de vervaldatum van de factuur incassomaatregelen moet nemen is de koper buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De door de Contractspartij verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van EUR 250,-. Levering van Producten en/of Diensten kan tot betaling van de factuurprijs worden opgeschort.

4.8 De Contractspartij geeft elk recht op verrekening, opschorting, een beroep op aanpassing van de tussen Partijen gesloten overeenkomst door de rechter, danwel enige reden of gesteld recht om niet (tijdig) de (betalings) verplichtingen jegens Pro Warehouse na te komen, onvoorwaardelijk prijs.

5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van alle door Pro Warehouse aan de Contractspartij geleverde Producten blijft bij Pro Warehouse, zolang de Contractspartij niet aan al zijn overeengekomen (betalings)verplichtingen - uit welke hoofde dan ook - jegens Pro Warehouse heeft voldaan en gaat pas dan over op Contractspartij, wanneer zij aan al die (betalings)verplichtingen - uit welke hoofde dan ook - jegens Pro Warehouse heeft voldaan.

5.2 Zolang de eigendom van de Producten niet op de Contractspartij is overgegaan, mag deze de Producten niet verpanden, in eigendom tot zekerheid overdragen of ten aanzien daarvan aan derden enig ander recht verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. De Contractspartij is verplicht de Producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Pro Warehouse te bewaren. Als de Contractspartij in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert, is Pro Warehouse zonder enige voorafgaande sommatie en/of ingebrekestelling gerechtigd de goederen terug te halen. De Contractspartij dient Pro Warehouse tot het terughalen in de gelegenheid te stellen.

6. Aanvaarding

6.1 De Contractspartij, danwel een in zijn opdracht handelende derde, dient de door Pro Warehouse geleverde producten terstond na aflevering nauwkeurig te controleren.

6.2 Alle klachten verband houdende met non-conformiteit van of zichtbare afwijkingen met het overeengekomene moeten door de Contractspartij op de desbetreffende transportdocumenten worden aangegeven en schriftelijk gemeld worden aan Pro Warehouse binnen veertien (14) dagen vanaf datum van aflevering. Daarna worden de Producten geacht te zijn aanvaard.

6.3 Bij vervulling van de hierboven genoemde voorwaarden en indien verder vaststaat dat de Producten niet beantwoorden aan hetgeen is overeengekomen, heeft Pro Warehouse de keus hetzij de niet deugdelijk gebleken Producten te vervangen door nieuwe Producten, hetzij de betreffende zaken deugdelijk te repareren, hetzij de koopprijs daarvan te restitueren en/of het gefactureerde bedrag te crediteren, hetzij de Contractspartij alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de prijs te verlenen. Indien dit voor Pro Warehouse redelijkerwijs niet mogelijk is, heeft de Contractspartij het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming ontbinding niet rechtvaardigt. Door voldoening aan één van de hiervoor genoemde voorwaarden is Pro Warehouse met betrekking tot het geleverde van haar verplichtingen volledig gekweten.

7. Garanties

7.1 Behoudens de hierna opgenomen uitzonderingen garandeert Pro Warehouse dat de door haar geleverde Producten gedurende zes maanden na aflevering voldoen aan de daarvoor geldende en door de leveranciers of licentiegevers afgegeven specificaties. Indien de Producten binnen deze garantietermijn een gebrek vertonen, zal Pro Warehouse of haar leverancier of de licentiegever het product binnen een redelijke termijn kosteloos herstellen of naar haar keus vervangen, mits de Producten aan Pro Warehouse zijn terugbezorgd en vervoerskosten zijn vooruitbetaald (met naam, adres, telefoonnummer van de Contractspartij, omschrijving van het probleem en bewijs van datum van aankoop gehecht aan het product). Door leveranciers of licentiegevers aan Pro Warehouse gegeven garanties voor Producten zullen voor zover nodig en mogelijk steeds zoveel mogelijk aan kopers worden overgedragen, alles onder toepasselijkheid van de met die garantie verbonden voorwaarden. Na de garantieperiode wordt elke aansprakelijkheid uitdrukkelijk uitgesloten.

7.2 Deze garantie is niet van toepassing, indien het gebrek het gevolg is van een van buiten komende oorzaak en/of niet aan Pro Warehouse is toe te rekenen, waaronder ongelukken, beschadiging, blootstelling aan water, kortsluiting, misbruik, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing, het niet vakkundig en regelmatig onderhouden en service of aanpassing door een voor het betreffende product niet-geautoriseerd service centre en/of persoon.

7.3 Op samengevoegde Producten en onderdelen, software en licenties, noch op verbruiksgoederen (drums, toners en inkten e.d.) geeft Pro Warehouse garantie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een garantie is toegezegd.

7.4 Refurbished worden door Pro Warehouse aan de Contractspartij verkocht in de feitelijke staat van aflevering. Voor door Pro Warehouse geleverde Refurbished, garandeert Pro Warehouse niet, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, de kwaliteit, verhandelbaarheid of geschiktheid voor enig bepaald doel, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Ten aanzien van Refurbished met een verkoopprijs van EUR 150,- of meer garandeert Pro Warehouse dat deze vrij zijn van gebreken gedurende drie maanden na aflevering. Indien die Producten binnen deze garantietermijn een gebrek vertoond, zal Pro Warehouse het product indien redelijkerwijs mogelijk binnen een redelijke termijn kosteloos herstellen, of naar haar keus terugnemen en de koopprijs aan de Contractspartij restitueren, mits het product aan Pro Warehouse is terugbezorgd en vervoerskosten zijn vooruitbetaald (met naam, adres, telefoonnummer van de koper, omschrijving van het probleem en bewijs van datum van aankoop gehecht aan het product). De aansprakelijkheid van Pro Warehouse is immer beperkt tot de nakoming van deze garantieverplichtingen.

8. Diensten / reparatie

8.1 Indien Pro Warehouse (mede) Diensten verricht is in aanvulling op de overige bepalingen dit artikel van toepassing. In geval van onderlinge tegenstrijdigheid prevaleren de overige bepalingen.

8.2 Pro Warehouse spant zich er voor in, in haar aanbiedingen tot het verrichten van Diensten een zo goed mogelijk beeld van de uit te voeren werkzaamheden te geven. Pro Warehouse behoudt zich het recht voor om opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren en is niet aansprakelijk voor de schade die direct dan wel indirect uit deze weigering ontstaat of zal ontstaan. Zolang een aanbieding niet door Contractspartij aanvaard is, behoudt Pro Warehouse zich het recht voor om haar capaciteit elders in te zetten.

8.3 Indien naar het oordeel van Pro Warehouse derden bij de opdracht moeten worden ingeschakeld, is de Contractspartij gehouden om hieraan zijn medewerking te verlenen.

8.4 Pro Warehouse spant zich in om diensten tijdig uit te voeren. Pro Warehouse is niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade indien zij er niet in slaagt diensten tijdig uit te voeren.

8.5 De Contractspartij dient Pro Warehouse op redelijke wijze te accommoderen, informatie te verschaffen en medewerking te verlenen opdat Pro Warehouse de diensten kan verlenen.

8.6 De Contractspartij is verantwoordelijk voor het maken van volledige en actuele kopieën van zijn computerprogramma’s en gegevens en het veiligstellen van vertrouwelijke gegevens en/of informatie, voordat Pro Warehouse de diensten uitvoert.

8.7 Pro Warehouse spant zich in de door haar te leveren diensten als goed opdrachtnemer uit te voeren.

8.8 Indien de Contractspartij al dan niet op basis van garantie Pro Warehouse opdracht heeft gegeven tot reparatie van de Producten en die Producten worden niet binnen drie maanden nadat de Producten gereed zijn, tegen betaling van het wegens onderzoek of reparatie verschuldigde bedrag afgehaald door de Contractspartij, dan wordt de Contractspartij geacht afstand te hebben gedaan van de ter reparatie ingeleverde Producten ten behoeve van Pro Warehouse. De Contractspartij vrijwaart Pro Warehouse alsdan van alle aanspraken van derden met betrekking tot deze zaak. De Contractspartij blijft ook na afstand te hebben gedaan van de Producten de onderzoek- en/of reparatiekosten verschuldigd.

8.9 Indien er sprake is van meerwerk is Pro Warehouse gerechtigd om dit bij de Contractspartij in rekening te brengen. Meerwerk zal – voor zover mogelijk – zo vroeg mogelijk door Pro Warehouse aan de Contractspartij schriftelijk worden medegedeeld. De Contractspartij wordt geacht akkoord te zijn met de uitvoering van het meerwerk, de daaraan verbonden kosten en de zonodig aangepaste levertijd, tenzij deze schriftelijk bezwaar maakt voor de aanvang van de uitvoering van het meerwerk en in ieder geval binnen vijf dagen na de voornoemde kennisgeving door Pro Warehouse.

8.10 Voor zover de dienstverlening bestaat uit het verzorgen van educatie c.q. training is Pro Warehouse gerechtigd om voor de aanvang daarvan de ter zake verschuldigde betaling te verlangen. Bij annulering van deelname aan educatie c.q. training binnen vijf dagen voor aanvang is de Contractspartij de deelnemingskosten volledig verschuldigd. In het geval het aantal aanmeldingen daartoe aanleiding geeft is Pro Warehouse gerechtigd om de educatie c.q. training te annuleren. Pro Warehouse is niet aansprakelijk voor de schade die direct dan wel indirect uit deze annulering zal ontstaan.

9. Vrijwaringen

9.1 De Contractspartij vrijwaart Pro Warehouse voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Contractspartij verstrekte materialen of gegevens, diebij de uitvoering van de tussen Pro Warehouse en de Contractspartij gesloten overeenkomst worden gebruikt.

9.2 Indien de Contractspartij aan leverancier informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

10. Intellectuele eigendom

10.1 Het auteursrecht, alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens een overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde c.q. geleverde softwareproducten of andere Producten - waaronder ook analyses, ontwerpen, handleidingen, documentatie, rapporten -, berusten uitsluitend bij Pro Warehouse en/of haar leveranciers en/of de licentiegevers, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

10.2 Het is de Contractspartij niet toegestaan deze producten te kopiëren, te veranderen, door te verkopen of op andere wijze in het verkeer te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Met betrekking tot door Pro Warehouse vervaardigde handleidingen is het verboden deze geheel of gedeeltelijk te kopiëren, te fotokopiëren, te vertalen of samen te vatten, of op andere wijze in het verkeer te brengen, zonder schriftelijke toestemming van Pro Warehouse.

10.3 De Contractspartij heeft het recht een reservekopie van de software aan te houden, waaronder tevens dient te worden verstaan te maken. Onder reservekopie wordt in deze voorwaarden verstaan een stoffelijk voorwerp waarop de software is vastgelegd, uitsluitend ter vervanging van het oorspronkelijke exemplaar van de programmatuur in geval van onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. De reservekopie dient een identieke kopie te zijn en steeds te zijn voorzien van dezelfde labels en indicaties als het originele exemplaar.

10.4 Pro Warehouse behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Pro Warehouse is niet aansprakelijk voor schade anders dan met inachtneming van het in dit artikel bepaalde. Elke aansprakelijkheid is immer beperkt tot het bedrag van de door de Contractspartij aan Pro Warehouse voor het product of de dienst betaalde prijs, alles onverminderd het bepaalde in art. 11.2. Indien enig opzettelijk of bewust roekeloos handelen of nalaten door Pro Warehouse of haar leidinggevenden leidt tot schade, dan is haar aansprakelijkheid daarvoor niet beperkt.

11.2 Pro Warehouse aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens de Contractspartij voor: schade dooreen gebrek of tekortkoming aan Producten die door Pro Warehouse binnen een redelijke periode zijn vervangen of hersteld; en/of indirecte schade of zuivere vermogensschade zoals gederfde omzet en winst; schade die voorkomen had kunnen worden door adviezen en instructies van Pro Warehouse op te volgen; en/of schade die is veroorzaakt doordat Pro Warehouse gebruik heeft gemaakt van door de Contractspartij gespecificeerde of aangeleverde materialen en/of gehandeld heeft in overeenstemming met de aanwijzingen van de Contractspartij; en/of schade die wordt veroorzaakt doordat de Contractspartij heeft nagelaten volledige en actuele kopieën te bewaren van zijn computerprogramma’s en gegevens; en/of schade die door de verzekering(en) van Pro Warehouse niet gedekt wordt en/of schade die wordt veroorzaakt, doordat de Contractspartij heeft nagelaten vertrouwelijke gegevens en/of informatie veilig te stellen.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Ten aanzien van geschillen is de bevoegde rechter van de Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle, uitsluitend bevoegd.